Můžete se přihlásit anebo si založit konto

Pronájem účetního systému MRP-K/S komplet

Pronájem účetního systému MRP-K/S komplet
Kompletní software pro stanici server a jedna licence pro stanici klient

Cena bez DPH7 200,00 CZK

Cena s DPH 8 712,00 CZK

lic
Pronájem účetního systému MRP-K/S na dobu 12 měsíců

    Patří v současnosti k nejžádanějším účetně-informačním systémům! Je určen pro firmy (menší, střední nebo i větší), které potřebují vést účetnictví v počítačové síti, zejména však pro ty uživatele, kteří znají hodnotu vlastních firemních dat! Samozřejmě je taktéž možné provozovat tento účetní systém pouze na jednom počítači. Celý systém je postaven na bázi špičkových informačních technologií, v odborné veřejnosti taktéž znám jako architektura typu Klient/Server, doplněna o MRP specialitu a to o technologii DMAL (decentralizovanou multiplexovanou aplikační logiku). Při vývoji systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností nespočetných instalací (na přelomu tisíciletí jich bylo přes 100.000) našeho MRP univerzálního i vizuálního účetního systému.


Účetní systém MRP-K/S se vyznačuje zejména těmito základními vlastnostmi:

1. Maximální spolehlivostí chodu a bezpečností ukládaných dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat při použití jen těch nejšpičkovějších informačních technologií.
2. Radikálně zvýšenou odolností účetních dat proti napadení běžnými počítačovými viry (ze všech dosud známých virů stažených z intenetu se nám nepodařilo najít takový, který by byl schopen z klientské stanice zničit nebo jen poškodit data na testovaném serveru. Tento server nebyl současně využíván jako klientská stanice a byla na něm provedena běžně dostupná softwarová zabezpečení).
3. Jednoduchostí ovládání. Při samotném jeho návrhu jsme vycházeli z ovládání, které jsme použili u Vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se nám podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z našeho Vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému.
4. Relativně jednoduchou instalací. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server trvá až několik dní a musí ji provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnou i běžný uživatel a čas instalace bude porovnatelný s instalací jiných běžných programů, které nejsou aplikací typu Klient/Server! (Instalace a používání účetního systému MRP-K/S na jednom počítači je skutečně jednoduchá záležitost. Instalaci na více počítačích v síti však doporučujeme svěřit raději sběhlejšímu uživateli (nebo správci) síťových aplikací)
5. Velkou rychlostí v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na lokálních počítačích v podstatě ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server.
6. Velmi příznivou cenou, které se nám podařilo dosáhnout zejména použitím námi vyvinuté DMAL technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení.
Účetní systém MRP-K/S obsahuje tyto základní moduly:

Účetní deník s možností vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet a tisk přiznání k DPH, vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvaha, rozvaha, cash flow apod. pro podnikatelské subjekty.

Evidence příjmů a výdajů s možností vedení daňové evidence (bývalé jednoduché účetnictví)

Přijaté/vydané faktury s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, ...

Sklady s výstupními sestavami jako např. příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod. Kromě skladních cen pracují s pěti prodejními cenami, které je možné vést i v jiných měnách. Podporují INTRASTAT. Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování skladu, podporou fiskálních pokladen, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) apod.

Maloobchodní prodej s evidencemi grandtotalů (čistý, hrubý, záporný). Umožňuje provádět uzávěrky (denní, týdenní, měsíční), evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje používání platebních karet, ... Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu.

Mzdy a personalistika - ZCELA NOVÝ MODUL - Umožňuje přehledné vedení evidence prakticky neomezeného počtu zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, výpočet nemocenských dávek, tisk výplatních a mzdových listů, atd.

Restaurační prodej vycházející z maloobchodního prodeje. Umožňuje mít např. současně otevřeno více účtů, slučovat nebo rozdělovat jednotlivé účty, provádět tisk objednávek jídel na zvláštní tiskárně v kuchyni apod.

Obaly - komfortní vedení evidence o obalech v návaznosti na jednotlivé skladové karty a faktruy s podporou výstupních výkazů pro státem autorizovanou společnost EKO-KOM.

Majetek
- Zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů a zůstatkových cen s přesností na měsíce, včetně technických zhodnocení a přerušení odpisů. Na základě uživatelem zvolených podmínek umí dopočítat následující odpisy, a to u jednotlivých karet nebo hromadně. Lze jej použít i pro plánování budoucích odpisů pořízeného majetku. Provedené daňové nebo účetní odpisy lze za zvolené období hromadně zaúčtovat, rozčleněné podle volitelných tříd předmětů. Modul umožňuje filtrování a vyhledávání záznamů, včetně příslušných tiskových sestav.

Dodavatelé/odběratelé s možností různého vyhledávání

Pomocné knihy - přijaté/vydané objednávky, HNDM, drobný HNM, kniha zakázek, kniha jízd s výstupními sestavami, kniha příkazů k úhradě a bankovních výpisů, kniha pokladny.

Daň z příjmu fyzický a právnických osob - dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře, u fyzických osob podporuje hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledy VZP.

Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům. Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování.

Multiverze - umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám

Manažerské grafické analýzy v animovaném (3D) zobrazení - Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dni, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje i uživatelům programu andefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných
Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML).
Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromadné zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.).
Pomocí MRP E-mail manažeru dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu a
navazuje na MRP-Internetový obchod.
Systém MRP-K/S je postaven na softwarovém serveru, který je možné používat bez dalších poplatků.. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení softwarového databázového serveru! Celý dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části:
1. Část, která pracuje na stanici označené jako server, standardně s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista nebo taktéž pod námi doporučovaným bezplatným Linuxovým operačním systémem Fedora Core 2.
2. Část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista (v případě, že klientská i serverová část bude nainslatována na jednom počítači, pak na tomto počítači je třeba mít operační systém Windows 2000/XP/2003/Vista).

    Součástí základní ceny je kompletní účetní software MRP-K/S pro instalaci na stanici s označením server a jedna licence se softwarem pro stanici s označením klient.
Více informací zde...

© 2018 MRP-Informatics, spol. s r.o.| MRP na Slovensku